Групови интервенции

Групови интервенции - психолог Ваня Динева, д.п. - град Русе

Моят практически опит сочи, че хората много повече избират индивидуалните  психологични интервенции вместо груповите, тъй като от една страна те не са привлечени от идеята да споделят своите най-съкровени и най-болезнени преживявания в по-широк социален кръг, от друга – не са напълно запознати с предимствата на груповия работен формат, а от трета – имат погрешно изградена представа за психологичната работа в група, продиктувана предимно от филмовата продукция, която я представя по-скоро като неприятна дейност от гледна точка на факта да се окажеш част от подобна реалност.

Принципно груповата, индивидуалната и фамилната форма на работа са сходни, защото общото между тях е целенасочената професионална помощ, осъществявана чрез психологични средства за постигане на желаната от вас промяна съобразно житейския ви контекст. Но груповите интервенции имат свои предимства. При тях професионалната помощ и подкрепа са насочени към специално обединени хора със сходни житейски проблеми. От една страна групата може да бъде хомогенна или хетерогенна по възраст, пол, образование, социален произход и пр., а от друга – затворена или отворена с възможност за изключване и приемане на нови членове. Но това, което има главно значение е нейната цел (например прекратяване играта на хазарт, спиране употребата на алкохол и т. н.), която не само свързва отделните участници, но и засилва въздействието помежду им.

В основата си тази форма на психологична работа може да ви помогне да преживеете съвместно важни събития, да се поддържате и учите един от друг, да видите себе си в/чрез очите на другите. Групата се явява като естествена микросреда, в която действат същите фактори като в обществото. В нея ще преминете през различни процеси – запознаване, симпатия/антипатия, приемане/отхвърляне, разрешаване на възникнали конфликти, сплотяване, търсене и обособяване на вашето място сред другите и пр. Като доброволен участник в този разгръщащ се групов модел, вие ще имате възможност да получите по-добро разбиране не само за самите себе си, но и за другите, а придобитият опит в специално създадената среда, лесно можете да пренесете в реалния живот.

Принципно всяка група се оформя на база възникващите в нея специфични правила и норми, които се обявяват публично в груповото пространство и се използват като инструмент за запазване на нейния основен фокус. Като базисни се приемат правилата за конфиденциалност, искреност, откритост, активност, отговорност към собствените преживявания и тези на другите.

Обикновено в състава на една група се включват от 6 – 8 до 10 – 12 човека, които по установен график под ръководството на психолога провеждат периодични срещи за изпълнение на договорените задачи и достигане на поставените цели. Участниците винаги се нареждат в кръг, което допринася за създаване на доверителна атмосфера. Те могат да говорят за себе си, за своите трудности, чувства, преживявания, мечти, планове за бъдещето. Специалистът наблюдава, регулира и насочва груповия процес като създава условия за безопасна работа. Постепенно групата може да се превърне в уникален екип, при който с приноса на всеки негов член съвместно да се разрешават възникналите затруднения.

За съжаление голяма част от хората имат съпротиви да участват в групов процес. Но като източник на психологичен ресурс този формат на работа съдържа неподозирани възможности за вашето развитие като личност, за перспективата да приемете себе си и останалите, за преосмислянето на собствения ви опит и усвояването на чуждия, за формирането и експериментирането на нов тип поведение, за разрешаването на личностни и междуличностни проблеми, които са пречка за вашите ефективни взаимоотношения и взаимодействия.

За да заявите час за консултация може да се свържете с мен на посочения телефон.

При липса на възможност да отговоря на вашето обаждане със сигурност ще Ви потърся по-късно.

За връзка с мен може да използвате и електронната форма.

Заявете консултация

* Задължително поле

4 + 15 =

error: Съдържанието на сайта е защитено!!!